انواع پله 3000 تومان

انواع پله

طراحی معماری به نیازمند است تا پاسخگوی یک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسیله معمول دستر در بین طبقات ساختمان است.پلکان روشها و سیستمهایی را باید طوری ساخت که امکان  دسترسی اسان و راحت ساده و ایمنی را [...]

مشاهده و خرید
ریخته گری تحت فشار 1000 تومان

ریخته گری تحت فشار

ریخته گری تحت فشار نوعی ریخته گری می باشد که مواد مذاب تحت فشار بداخل قالب تزریق می شود . این سیستم بر خلاف سیستم ریژه که مذاب تحت نیروی وزن خود بداخل قالب می رود امکانات تولید قطعات محکم وبدون [...]

مشاهده و خرید
قوانین و مقررات بورس 2000 تومان

قوانین و مقررات بورس

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم [...]

مشاهده و خرید
سمینار آموزشی E.R.P 2000 تومان

سمینار آموزشی E.R.P

تعریف E.R.P معرفی سیستمهای اطلاعاتی و بیان تفاوتهای سیستمهای اطلاعاتی و ERP ٍE.R.P چیست معرفی سیستمهای تولید و بیان جایگاه E.R.P در سیستمهای تولیدی ساختار E.R.P تاریخچه دلایل استفاده اجرای E.R.P [...]

مشاهده و خرید
زنجیره ی ارزش 1000 تومان

زنجیره ی ارزش

در عصری که هم از اساتید مدیریت تمجید می‌شود و هم انتقاد، به نظر می‌رسد مایکل پورتر یکی از معدود کسانی است که هم توانسته خود را به اثبات برساند و هم این که در جهان کسب و کار تقریباً بدون انتقاد [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ 5000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ

عنوان فعالیتپرورش شتر مرغظرفیتشترمرغ مولد به ظرفیت 300 قطعه و شترمرغ پرواری به ظرفیت ۵۰۰ قطعهاشتغال طرح10نفرسرمایه ثابت طرح76,176میلیون ریالسرمایه گذاری کل طرح83,563میلیون ریالمیزان زمین [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ ای وﻣﺸﺎوره  ﺑﺎ   43ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل در 2000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ ای وﻣﺸﺎوره ﺑﺎ 43ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل در

توجه به افزایش روز افزون رقابت در بازار کلیه کالا ها و خدمات در بازار داخلی وجهانی ، اهمیت مشاوران توانمندی بتوانند سازمان ها را به اهرم های نوین مدیریتی مجهز نمایند بیش از پیش آشکار می  گردد . [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ورزﺷﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ 2000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ورزﺷﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ

اشگاههای ورزشی در این میان محیط هایی هستند که قادرند ضمن رعایت اصول علمی آموزش ورزش های رزمی در ضمن حفظ شئونات جامعه به این مهم بپردازند. در این راستا احداث چنین واحدهایی توسط بانوان علاوه بر [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻫﻠﻲ ﻛﺮدن دام ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن روی ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺴﺎن را در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  ﻣﺮﻛﺰ رادﻳﻮ ﺗﺮاﭘﻲ در ﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ وﮔﺎﻣﺎ 2000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﺮﻛﺰ رادﻳﻮ ﺗﺮاﭘﻲ در ﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ وﮔﺎﻣﺎ

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : وﮔﺎﻣﺎ رادﻳﻮ ﺗﺮاﭘﻲ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی اﻳﻜﺲ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات: اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﭘﺰﺷﻜﻲ ورادﻳﻮ ﺗﺮاﭘﻲ ﻧﻔﺮ12 : ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح )رﻳﺎل ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ( 22470 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی ( ﻫﻜﺘﺎر 1500 2500 4000 5000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی ( ﻫﻜﺘﺎر 1500 2500 4000

با اجرای این طرح امکان مکانیزه کردن بخشی از اراضی منطقه فراهم آمده و بر اثر استفاده از ماشین آلات فواید و محاسن زیر حاصل می شود : • افزایش سطح زیر کشت محصولات بدلیل سرعت و عملکرد بالای ماشین آلات [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ روزی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ  ﺑﻴﻤﺎر150000 ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎل 2000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ روزی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر150000 ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎل

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح : ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت وﻇﺮﻓﻴﺖ: اراﺋ ﺑﻴﻤﺎردرﺳﺎل150000 ﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻔﺮ35 : ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح )رﻳﺎل ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ( 5140 [...]

مشاهده و خرید