ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ روزی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر150000 ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎل

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ روزی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ  ﺑﻴﻤﺎر150000 ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎل

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 51 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 می 2020

به روز رسانی در: 14 می 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح :
ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی
ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت وﻇﺮﻓﻴﺖ: اراﺋ ﺑﻴﻤﺎردرﺳﺎل150000 ﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﻔﺮ35 : ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح )رﻳﺎل ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن (
5140 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح
4600 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ
310 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش
5200 : در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
1425 : ﺳﻮد وﻳﮋه
39 : دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎه
%31 : ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

سرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :

– خلاصه طرح

– مشخصات سرمایه گذاری طرح

– معرفی محصول

– فرآیند تولید

– سرمایه گذاری ثابت طرح

– محوطه سازی

– ساختمان های مورد نیاز

– تاسیسات و  تجهیزات

– هزینه ماشین آلات

– هزینه وسایل آزمایشگاهی

– هزینه وسایل نقلیه

– هزینه های قبل از بهره برداری

– جدول هزینه های ثابت طرح

– جدول هزینه های جاری طرح

– حقوق و دستمزد نیروی انسانی

– هزینه سوخت و انرژی

– هزینه استهلاک، تعمیر و نگهداری

– سرمایه در گردش

– قیمت فروش

– محاسبه نقطه سر به سر

– محاسبه سود ویژه

– محاسبه سود عملیاتی

– دوره برگشت سرمایه

 

پاسخ دهید