ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 50 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 می 2020

به روز رسانی در: 16 می 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻫﻠﻲ ﻛﺮدن دام ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن روی ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺴﺎن را در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻛﻦ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﺪن و زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﭘﻲ رﻳﺰی ﻛﻨﺪ. “ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﻴﺰ 600٠” ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، اﻫﻠﻲ ﻛﺮدن دام ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن را در ﺣﺪود اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺷﻴﺮ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﮕﻬﺪاری دام ﺑﻮده ﻛﻪ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ، اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﮔﻮارا ﺟﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی را در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎز ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻐﺬی و ﮔﻮارا ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺷﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬای ﻧﻮزادان ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﺘﻔﺎوت . روز اول دوره ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ دوران دارد 10 ﺗﺎ 7 اﺳﺖ .ﺷﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در (ﺑﻮده و ﻧﻮزاد دام را در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی Antibody) اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎز دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪﻧﺶ ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺳﺎزد .در ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺮ دام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﻴﺮ ﮔﺎو از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ.

۱ – ۲ نام کامل طرح و محل اجرای آن : جمع آوری شیر       محل اجرا :         ۱ – ۴ – دلایل انتخاب طرح : توجه به خودکفایی این صنعت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که جمع آوری شیر می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های صنعتی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.   ۱ – ۵ میزان مفید بودن طرح برای جامعه : این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .   ۱ – ۶  – وضعیت و میزان اشتغالزایی : تعداد اشتغالزایی این طرح ۷ نفر میباشد .   تاریخچه و سابقه مختصر طرح : مطالعات بسیاری نشان داده است که مصرف روزانه شیر به همراه میوه‌ها و سبزیجات، هم در بچه‌ها و هم در بزرگسالان باعث کاهش فشار خون بالا می‌ شود. اگر چه هنوز مکانیسم آن مشخص نیست، اما به نظر می‌‌ رسد که کلسیم، پتاسیم، منیزیم و پروتئین شیر نقش مهمی در این زمینه داشته باشند. تحقیقات زیادی وجود دارد مبنی بر این که مصرف شیر و لبنیات، خطر بیماری‌ های قلبی ‌عروقی را کاهش می ‌دهد. مردانی که بیشتر از دیگران شیر مصرف می‌ کنند، کمتر دچار حملات قلبی می ‌شوند. همچنین مصرف شیر کم‌ چرب به دلیل سرشار بودن از کلسیم میزان کلسترول بد را در خون کاهش داده و میزان کلسترول خوب را بالا می برد، اما فراموش نکنید که منظور ما از شیر، نوع کم چرب آن است. شیر و فرآورده های آن بدلیل ارزش غذایی زیاد درتغذیه انسان وسلامت جامعه نقش مهمی برعهده دارند. از طرف دیگر همین ویژگیها وصفات ممتاز غذایی درشیر،‌سبب می شود شیر بسرعت آلوده شود  باعث انتشار عوامل بیماری زا گردد. به همین دلیل چنانچه دربهداشت شیر درمراحل مختلف تولید، جمع آوری،‌حمل ونقل،‌تغییر ،‌تبدیل و توزیع و حتی مصرف آن دقت کافی نشود،‌بیماریها وعوارضی را درانسان ایجاد می کند. درسبد غذایی هرایرانی مصرف شیر و فرآورده های آن سهم بسزایی دارد. بطوری که مصرف تقریبی سرانه هر ایرانی بیش از ۱۰۳ کیلوگرم درسال است واز این جهت ایران دربین کشورهای جهان درمصرف شیر رتبه بلایی دارد(مصرف سرانه شیر درجهان ۱۲۰ کیلوگرم درسال است).   توجه روزافزون جامعه ایرانی به مصرف شیر وفرآورده های آن شکوفایی صنایع شیر را به ارمغان آورده است.بطوری که صنایع تبدیلی آن دردوره اخیر بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است . افزایش تولید و کیفیت شیر از اهمیت زیادی برخوردار است . تا چند سال پیش توجه تولید کنندگان تنها برروی کمیت یا مقدار تولید بود و بدلیل عدم توجه کافی برکیفیت و بهداشت،‌آلودگی میکروبی افزایش وزمان ماندگاری شیر و فرآوری لبنی کوتاه می شد که خطرات مسمومیت وبیماری مصرف کنندگان نیز به دنبال داشت.

 

پاسخ دهید