بهداشتکار دهان و دندان 1000 تومان

بهداشتکار دهان و دندان

Dental Hygienist ماهیت کار وظیفه بهداشت کار دهان و دندان برطرف کردن مواد ته نشین شده سخت و نرم از روی دندانها ( جرم گیری ) , آموزش روشهای صحیح بهداشت دهان ودندان به بیماران و ارائه دیگزمراقبتهای [...]

مشاهده و خرید