ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ 5000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ

عنوان فعالیتپرورش شتر مرغظرفیتشترمرغ مولد به ظرفیت 300 قطعه و شترمرغ پرواری به ظرفیت ۵۰۰ قطعهاشتغال طرح10نفرسرمایه ثابت طرح76,176میلیون ریالسرمایه گذاری کل طرح83,563میلیون ریالمیزان زمین [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ ای وﻣﺸﺎوره  ﺑﺎ   43ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل در 2000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ ای وﻣﺸﺎوره ﺑﺎ 43ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل در

توجه به افزایش روز افزون رقابت در بازار کلیه کالا ها و خدمات در بازار داخلی وجهانی ، اهمیت مشاوران توانمندی بتوانند سازمان ها را به اهرم های نوین مدیریتی مجهز نمایند بیش از پیش آشکار می  گردد . [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ورزﺷﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ 2000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ورزﺷﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ

اشگاههای ورزشی در این میان محیط هایی هستند که قادرند ضمن رعایت اصول علمی آموزش ورزش های رزمی در ضمن حفظ شئونات جامعه به این مهم بپردازند. در این راستا احداث چنین واحدهایی توسط بانوان علاوه بر [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻫﻠﻲ ﻛﺮدن دام ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن روی ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺴﺎن را در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  ﻣﺮﻛﺰ رادﻳﻮ ﺗﺮاﭘﻲ در ﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ وﮔﺎﻣﺎ 2000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﺮﻛﺰ رادﻳﻮ ﺗﺮاﭘﻲ در ﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ وﮔﺎﻣﺎ

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : وﮔﺎﻣﺎ رادﻳﻮ ﺗﺮاﭘﻲ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی اﻳﻜﺲ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات: اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﭘﺰﺷﻜﻲ ورادﻳﻮ ﺗﺮاﭘﻲ ﻧﻔﺮ12 : ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح )رﻳﺎل ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ( 22470 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی ( ﻫﻜﺘﺎر 1500 2500 4000 5000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی ( ﻫﻜﺘﺎر 1500 2500 4000

با اجرای این طرح امکان مکانیزه کردن بخشی از اراضی منطقه فراهم آمده و بر اثر استفاده از ماشین آلات فواید و محاسن زیر حاصل می شود : • افزایش سطح زیر کشت محصولات بدلیل سرعت و عملکرد بالای ماشین آلات [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ روزی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ  ﺑﻴﻤﺎر150000 ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎل 2000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ روزی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر150000 ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎل

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح : ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت وﻇﺮﻓﻴﺖ: اراﺋ ﺑﻴﻤﺎردرﺳﺎل150000 ﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻔﺮ35 : ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح )رﻳﺎل ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ( 5140 [...]

مشاهده و خرید
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ذرت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن 3000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ذرت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح : ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﺗﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ذررت ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات : ﺷﺪه ذرت ﺧﺸﻚ 18 : ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ی ﻃﺮح)رﻳﺎل ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ( 3514 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح 3381 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی پرورش ماهی 3000 تومان

طرح توجیهی پرورش ماهی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش ماهی قزل‌آلا با ظرفیت هـشتاد تن در سـال   خـلاصــه طــرح موضوع طرح :پرورش ماهی قزل آلا ( در سیستم مدار بسته ) ظرفیت : هشتاد تن در سال محل اجرای طرح : قابل [...]

مشاهده و خرید
مجموعه مقالات آئین کار نگهداری 3000 تومان

مجموعه مقالات آئین کار نگهداری

آیین کار نگهداری و ترابری گیلاس و آلبالو در سردخانه آئین کار نگهداری سیب در سردخانه آیین کار نگهداری توت فرنگی در سردخانه آیین کار شتشو و ضدعفونی تجهیزات و دستگاههای تهیه بستنی آئین کار تهیه پسته [...]

مشاهده و خرید