ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ذرت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن 3000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ذرت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح : ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﺗﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ذررت ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات : ﺷﺪه ذرت ﺧﺸﻚ 18 : ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ی ﻃﺮح)رﻳﺎل ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ( 3514 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح 3381 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در [...]

مشاهده و خرید
پروژه متر براورد 2000 تومان

پروژه متر براورد

این پروژه متره که شامل : 58 شیت ریز متره 20 شیت برگ مالی 19 شیت نقشه. فایل های مالی و ریزمتره توسط excle نوشنه شده اند و به صورت مرتبط با یکدیگر بوده و با تغییر ابعاد یا قیمت ها آیتم های مرتبط [...]

مشاهده و خرید
تأثیر فناوری نانو بر آسفالت 2000 تومان

تأثیر فناوری نانو بر آسفالت

چکیده مقاله: با توجه به این که استحکام و حفظ امنیت جان مسافران در احداث بزرگراه ها امری است که پیش از هر نکته دیگری حتی قبل از توسعه راه ها باید مورد توجه مسوولان باشد، از این رو بکارگیری موادی [...]

مشاهده و خرید
کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران 1000 تومان

کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد دانشگاه علوم توکیو در سال ۱۹۷۴ بر زبان ها جاری شد. او این واژه را برای توصیف ساخت مواد (وسایل) دقیقی که تلورانس ابعادی آنها در حد نانومتر [...]

مشاهده و خرید
آسفالت 2000 تومان

آسفالت

استفاده از آسفالت قیری با توجه به معایب آن از جمله: آلودگی هوا و محیط زیست خصوصاً هنگام تولید، عدم سازگاری با شرایط اقلیمی به ویژه در فصل سرما، تغییر شکل و عمر کوتاه، عدم دوام در برابر مواد [...]

مشاهده و خرید
مکانیزم های استحکام دهی 1000 تومان

مکانیزم های استحکام دهی

مجموعه سه فایل ورد کامل تحقیق و مقاله به صورت تهیه مواد با استحکام بالا از جمله خواسته های صنایع می باشد که به خصوص از دهه های گذشته مورد توجه متالورژها قرار گرفته است. مکانیزم های متعددی روی [...]

مشاهده و خرید
آزمایشگاه مقاومت مصالح 3000 تومان

آزمایشگاه مقاومت مصالح

کلیه قطعاتی که در ماشین ها و دستگاه های صنعتی به کاربرده می شود دارای مقاومت و سختی های مربوط به خود هستند که مهندسین بعد از طرح و نیروی یک ماشین یا یک دستگاه صنعتی و کلیه محاسبات مربوط به [...]

مشاهده و خرید